Q Restaurant : Menu
หน้าแรก
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์เงื่อนไข
ค้นหาร้านอาหารปลอดภัย
กิจกรรม/สัมมนา
คำถามที่พบบ่อย
 Email:
 Password:
Forget password


Q Restaurant : Header
ความเป็นมา
             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือที่รู้จักกันในชื่อ GAP ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เหมาะสม และจำกัดตามหลักวิชาการ โดยมีการให้สัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
             สำหรับที่ผ่านมามีการวางจำหน่ายสินค้า Q ในแหล่งจำหน่ายต่างๆ เช่น ตลาดขายส่ง หรือโมเดิร์นเทรด และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมอบป้าย Q แหล่งจำหน่ายสินค้า Q ไปแล้ว
             นอกจากนี้ ร้านอาหารยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางจำหน่ายสินค้า Q เพื่อเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารภายในร้านและเพื่อให้ผู้บริโภคจำนวนมากที่มากที่อาจไม่มั่นใจว่าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักว่ามีรสชาติอร่อยนั้น มีร้านใดบ้างที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
              - เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดที่ใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่มีความปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP
              - เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหาร และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น
              - เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
เป้าหมายดำเนินงาน
              - ร้านอาหารที่เป็นรู้จักของผู้บริโภคในแต่ละจังหวัด
              - ปี 2554 จะขยายร้านอาหารในโครงการให้ครบทุกจังหวัด
              - ปี 2555 ในแต่ละจังหวัดจะมีร้านอาหารในโครงการไม่ต่ำกว่า 3 ร้าน
แนวทางการดำเนินงาน
              - การตรวจรับรองจะเน้นวัตถุดิบหลัก (ไม่ต้องครบทุกชนิด) โดยวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองนั้นอย่างน้อยร้อยละ 70 ของปริมาณวัตถุดิบชนิดนั้นๆ
              - มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q” โดยในป้ายจะระบุชนิดวัตถุดิบที่ให้การรับรอง
              - ระยะเวลาในการรับรอง 3 ปี
              - มกอช. จะจัดทำเว็บไซต์และคู่มือแนะนำร้านอาหารในโครงการเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน
              - มีการตรวจติดตามเพื่อสร้างความมั่นใจว่าร้านอาหารยังคงใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              - ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพอาหารที่บริโภคจากร้านอาหารของโครงการ
              - ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถใช้เป็นจุดขายของร้านได้
              - เกษตรที่ผลิตสินค้ามีมาตรฐาน มีช่องทางจำหน่ายสินค้ามากขึ้น

Q Restaurant : Footer